HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp thoại FLV / QUÁN PHÁP GIỚI

, Thứ Hai 2012-01-21

 

 

QUÁN PHÁP GIỚI

KS. Minh Bình

 

        Trong bài Học Chơn Lý, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy rằng:

 

“Đối với chơn lý lẽ thật, hay Kinh Hoa Nghiêm thì không có chi là sự học cả, vì cái thật nó đã sẵn có trước mắt ta rồi. Cái thật ở nơi mọi chỗ, thế mà chúng sanh nào có thấy chi đâu! Từ ác đến thiện, từ nhỏ đến lớn, họ chỉ thấy cái ta, là sự vật thôi. Dầu thần nhãn, thiên nhãn cũng không thấy được chơn lý, huống chi là nhục nhãn mắt phàm tăm tối.

 

Tất cả các pháp là để đến với Hoa Nghiêm.

Tất cả giáo lý là để đến với Chơn như.

Tất cả sự học là để đến với Chơn lý.”...

 

        Lẽ tất yếu là vậy, nhưng đến nơi mau hay chậm là tùy ở tâm mỗi người, chứ không có con đường dài ngắn nhất định. Như Kinh Hoa Nghiêm dạy về phép Quán Pháp giới, thì tâm chúng sanh ứng hiện 10 cõi là Địa ngục – Ngạ quỷ – Súc sanh – A-tu-la – Người – Trời – Thanh Văn – Duyên Giác – Bồ-tát – Như Lai. Mười pháp giới đó không lìa một tâm niệm! Kẻ giác ngộ đạo lý này mau chóng siêu thoát 10 pháp giới, người mê thì theo sự mà tiệm tu dần dần tiến lên…

 

        Hôm nay, AND_ đưa ra một cuộc quán tưởng về pháp giới Ngạ quỷ theo cách sống động nhất: đó là CẢNH GIẾT TRÂU ở Việt Nam vào khoảng tháng 9/2011, mới cách đây 4 tháng.

 

        Hãy nghe xem – ngẫm nghĩ – tu tập theo hướng: đây là pháp giới Ngạ quỷ, ăn phân uống máu, lau nhau lúc nhúc, như một bầy ruồi biết nói tiếng người bên một xác trâu chết còn nóng, thật đói khát đáng thương!

 

        Học như thế, đúng là “Vị khất sĩ học nơi đất, nước, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật; học cho đến ngày toàn giác thành bậc Vô thượng sĩ.”!

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------