CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Bát-nhã - Phương Đẳng

Pháp Bảo Ðàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Ðốn Giáo của Thiền Tông do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới... Tại Việt Nam, Kinh Pháp Bảo Đàn đã được các dịch giả Đoàn Trung Còn, TS. Minh Trực, HT. Thanh Từ, HT. Duy Lực, NS. Trí Hải... dịch ra tiếng Việt. Ban Biên Tập AND_ xin đăng lên bản dịch của ngài Duy Lực trong dịp này.