HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo

BBT Ánh Nhiên Đăng trích đăng lên trang nhà giọng đọc 2 bài kệ NHỚ ƠN PHẬT và CHÚ NGUYỆN do Tổ sư Minh Đăng Quang đọc. Hiện nay file âm thanh này bị rè nhiều. Rất mong sẽ có quý cộng tác viên giúp lọc âm cho phần tài liệu này được tốt hơn.
Hãy lắng nghe lời đức Phật dạy về buổi đầu của quả Địa cầu và của Loài người...
ĐẠO có nhiều nghĩa, nhưng đối với quần chúng thì CHUYỆN ĐẠO là những chuyện tâm linh, những chuyện tôn giáo mà họ cần tìm hiểu. Với phạm vi ý nghĩa này, 6 bài GIÁC NGỘ, CHÁNH KIẾN, ĐẠO PHẬT, CHÁNH PHÁP, TAM GIÁO và ĐI TU đã được sắp riêng một nhóm với chủ đề: "Các Chơn Lý thuyết minh về ĐẠO".
Đối với hàng Phật tử bình dân, những việc ĂN CHAY, NIỆM PHẬT, THỜ CÚNG, SÁM HỐI, BỐ THÍ, CÚNG DƯỜNG, TRÌ GIỚI... là những pháp nhật dụng - pháp dùng mỗi ngày. Đây cũng là một chủ đề lớn để sắp riêng những bài chơn lý tương ứng...
Với đối tượng cư sĩ, hàng thiện nam và tín nữ Phật tử tại gia, có 3 bài chơn lý đã được Tổ sư Minh Đăng Quang triển khai đáp ứng. Ngoài 3 bài đó, dĩ nhiên 66 bài chơn lý còn lại hàng cư sĩ vẫn có thể nghiên cứu. Ở đây, AND_ tạm trình bày các Chơn Lý theo từng chủ đề để mọi người lưu ý những phạm vi đề tài rộng rãi của bộ sách cao siêu này.
Trong bộ Chơn Lý, theo chúng tôi nhận thấy, có các Chơn Lý sau thuyết minh về ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ: Chơn lý 63 - ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ (Đạo Phật), Chơn lý 61 - HÒA BÌNH (Đoàn Du Tăng), Chơn lý 12 - KHẤT SĨ và Chơn lý 13 - Y BÁT CHƠN TRUYỀN. Do vậy Ban Biên Tập AND_ đã sắp xếp 4 bài chơn lý này vào chung một chủ đề và sắp theo ý nghĩa chứ không sắp theo số thứ tự của chúng.
Trong phần phụ lục của bộ Chơn Lý, Kinh Tam Bảo gồm 3 phần: PHÉP CÚNG DƯỜNG, PHÉP THỌ TRÌ (mỗi đêm cho cư sĩ) và KỆ TỤNG. Phần KỆ TỤNG có các bài: SÁM HỐI TAM NGHIỆP, NHỚ ƠN PHẬT, CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH, THUYỀN TRÍ HUỆ, CHÚC MỪNG CHÁNH PHÁP, TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC GIÁO CHỦ, NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT, KHUYÊN ĐỪNG GIẾT THÚ, và LỄ DÂNG TỊNH XÁ.
Nói đến ĐỊNH là nói đến các cảnh giới TÂM, nói đến THIỀN là nói đến những sự giác ngộ TÂM. Từ TÂM mà ứng thành thiên sai vạn biệt là do chúng sanh ưa sanh sự, ở không chịu không nổi ! Trong thiên sai vạn biệt đi đến vô lượng Tam-muội, thảy đều là chuyện của chúng sanh. Xin hãy nghe đức Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy về chơn Thiền, chánh Định...
Đây là những bài chú tiếng Phạn được tụng và phối nhạc theo cách của Phật giáo Đài Loan. Hiện tại, AND_ chỉ sưu tầm được 2 bài Chú Dược Sư và Chú Đại Bi, xin được trình bày nơi đây để mọi người trì niệm...
Các bậc Pháp chủ khi tuyên thuyết Chơn lý của Võ trụ Nhân sanh, chắc các Ngài chẳng đứng trên một lập trường mà thuyết, do vậy không thể gọi các bậc ấy thuộc về trường phái nào cả. AND_ đã tạm phân loại các Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang qua 2 nhóm đã đăng là : 10 CHƠN LÝ ĐẦU TIÊN và Các bài Chơn lý THUYẾT MINH VỀ TỊNH ĐỘ. Tiếp theo là nhóm thứ ba, AND_ xin trân trọng giới thiệu...
Trang : 12