NAM-MÔ MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!

Bản tin phật giáo / Tin Phật sự / GIỚI ĐÀN TĂNG KHẤT SĨ NĂM 2012

, Chủ Nhật 26-08-2012

 

GIỚI ĐÀN TĂNG KHẤT SĨ NĂM 2012

 

KS. Minh Bình

 

 

Muốn cất nhà vững chãi lâu dài trước gió bão thì phải làm nền móng cho kiên cố. Cũng vậy, muốn mạng mạch Chánh pháp được truyền thừa miên trường thì phải củng cố nền Giới luật cho vững chắc. Sự củng cố đó phải được ghi nhận qua hệ thống Giới luật đã được Giáo hội ban hành, mà thiết thực nhất là các giới đàn.

 

 

Năm 2012, sau khi đã trải qua một mùa An cư như Pháp như Luật tại Đạo tràng An cư kiết Hạ Tịnh xá Trung Tâm – quận Bình Thạnh, Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Khất Sĩ tiếp tục tổ chức Giới đàn Tăng Khất Sĩ mỗi năm một lần vào ngày mùng 9 tháng 7 al để truyền trao Giới Tỳ-kheo Tăng Khất Sĩ cho các Sa-di đủ điều kiện thọ giới. Đây là một giới đàn biệt truyền, một giới đàn lớn, mà bản tin về giới đàn này sẽ là những dẫn chứng để tiếp tục thuyết minh về Giới đàn Khất Sĩ trong những bài khác...

 

Giới đàn Tăng Khất Sĩ năm 2012 có Hội Đồng Giới Sư gồm 20 tôn đức:

 

– HT. Giác Tường, HT. Giác Nhường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Phúc, HT. Giác Giới, HT. Giác Dũng 1, HT. Giác Cầu, HT. Giác Hiệp, HT. Giác Tuệ, HT. Giác Dũng 3. (10 vị hòa thượng)

 

– TT. Giác Thuận, TT. Giác Phùng, TT. Giác Trong, TT. Giác Nhân, TT. Giác Trí 3, TT. Giác Tây, TT. Giác Sơn, TT. Giác Thông 5, TT. Giác Minh 2, TT. Giác Nguyên. (10 vị thượng tọa)

 

Ban Hộ đàn: TT. Minh Hóa và TT. Giác Nhuận.

 

Giới tử đủ tiêu chuẩn thọ giới gồm 31 vị là các Sa-di:

 

– Minh Tín, Giác Long, Giác Thông, Minh Huệ, Minh Trung 5, Minh Hoàng, Minh Trường 4, Giác Minh Hiếu, Giác Minh Hồng, Giác Minh Quy, Minh Xả, Minh Thanh 5, Minh Trí 1, Minh Hậu, Minh Hưởng, Minh Duy, Minh Hải, Minh Đức, Minh Tuân, Minh Thượng, Minh Thưởng, Minh Thái, Giác Minh Trường 3, Minh Năng, Giác Minh Giác, Giác Minh Thủy, Giác Minh Thanh 3, Minh Trung 2, Giác Minh Tâm, Minh Báu và Minh Hành 5. (Giáo đoàn III mới lấy tên Giác Minh… cho chư Tăng, không dùng chữ Thích.)

 

 

 

 

 

1. Kiểm tra bài và các điều kiện thọ giới của giới tử tại Thiền đường Tánh Nhiên vào chiều ngày mùng 9 tháng 7 al.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hội Đồng Giới Sư xét duyệt những giới tử nào đủ điều kiện thọ giới tại giảng đường lớp Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lần lượt truyền trao giới tánh Tỳ-kheo cho 31 giới tử qua 11 đàn thọ giới tại Thiền đường Tánh Nhiên vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày mùng 9 tháng 7 al.

 

 

 

20 Giới Sư (một Tiểu Giáo hội Khất Sĩ) đang đảnh lễ Phật trước khi truyền giới

 

 

 

Các giới tử được hướng dẫn vào thọ mỗi lần 3 vị

 

 

 

 

Đàn 1: Minh Tín, Giác Long, Giác Thông

 

 

 

Đàn 2: Minh Huệ, Minh Trung 5, Minh Hoàng

 

 

 

Đàn 3: Minh Trường 4, Minh Hiếu, Minh Hồng

 

 

 

Đàn 4: Minh Quy, Minh Xả, Minh Thanh 5

 

 

 

Đàn 5: Minh Trí 1, Minh Hậu, Minh Hưởng

 

 

 

Đàn 6: Minh Duy, Minh Hải, Minh Đức

 

 

 

Đàn 7: Minh Tuân, Minh Thượng, Minh Thưởng

 

 

 

Đàn 8: Minh Thái, Minh Trường 3, Minh Năng

 

 

 

Đàn 9: Minh Giác, Minh Thủy, Minh Thanh 3

 

 

 

Đàn 10: Minh Trung 2, Minh Tâm

 

 

 

Đàn 11: Minh Báu, Minh Hành 5

 

 

 

 

4. Hòa thượng Yết-ma truyền giới tướng Tỳ-kheo cho 31 giới tử và hòa thượng Giáo thọ giáo giới các tân Tỳ-kheo Tăng khất sĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Giới đàn hoàn mãn lúc 10 giờ tối, 31 huynh đệ chụp hình kỷ niệm…

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan