CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / 5 Nikaya - 4 A-hàm

TIỂU BỘ KINH trong Tạng Kinh Pàli, tập truyện Tiền Thân Phật, phẩm GIỚI thứ II, có 10 câu chuyện...
Jàtaka (Bổn Sanh hay Truyện Tiền Thân Đức Phật): gồm 547 truyện ngắn và dài theo thể văn xuôi xen kẽ thi kệ trong 22 chương. PHẨM APANNAKA đầu tiên gồm 10 truyện tiền thân đức Phật được trích đăng trong bài này. Và lần lượt, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các truyện tiền thân Phật khác...
KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN là bài kinh đầu tiên đức Phật thuyết sau khi đắc đạo, thuyết tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Mở đầu bài kinh, đức Phật dạy rằng: Có hai cực đoan mà hàng xuất gia phải tránh, đó là “Sự dễ duôi trong dục lạc và sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh”, là hai con đường đau khổ, không xứng phẩm hạnh bậc Thánh...
Tiểu Bộ Kinh có nhan đề “Tiểu Bộ”, nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ – 3 tập, Trung Bộ – 3 tập, Tương Ưng Bộ – 5 tập và Tăng Chi Bộ – 3 tập. Chữ “Tiểu” ở đây, theo các vị luận sư, là muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng nhiều thể văn khác nhau,
Quyển Kinh Na-tiên Tỳ-kheo của thầy Cao Hữu Đính dịch vốn có in kèm một bài giới thiệu ở đầu sách. Vì trong bài này có 2 cụm từ: "bản trùng tuyên vô vị" và "chỗ trùng tuyên vô bổ" nên AND_ tạm lược bỏ bài giới thiệu ấy. AND_ xin kính thông báo cùng các vị học giả trí thức được rõ.
Giáo lý NHÂN - QUẢ rất tế nhị, không đơn giản như phép toán 1 + 1 = 2. Nếu ta nói do đã tạo nhân thì phải lãnh quả báo, AI CŨNG Y NHƯ NHAU, không sai lệch, thì luận điểm này chưa đúng chơn lý. Cần phải biết đến nhiều chữ DUYÊN nữa. Do có sự chuyển biến nên mới có thể chủ động tu hành, nếu không thì có ai tu được, khi bị các ác nhân xưa chi phối... Trong bài kinh này, đức Phật chỉ nói đến 1 nắm muối nghe!
Kinh Trung Bộ, Majjhima Nikaya, là một trong năm bộ Kinh quan trọng trọng trong Phật giáo Nam Truyền Theravada. Kinh Trung Bộ bao gồm 152 bài Kinh với nhiều chủ đề khác nhau.
Kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya, là một trong 5 Bộ Nikaya: Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng và Tiểu Bộ. Tăng Chi bao gồm những bài Kinh Pháp được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Kinh Trường Bộ gồm 34 bài kinh với nhiều chủ đề khác nhau: Kinh Phạm Võng, Kinh Sa-môn quả, Kinh A-ma-trú, Kinh Chủng Đức, Kinh Cứu-la-đàn-đầu, Kinh Ma-ha-li, Kinh Cha-li-da, Kinh Ca-diếp Sư Tử Hống, Kinh Bố-sá-bà-lâu, Kinh Tu-ba, Kinh Kiên Cố, Kinh Lô-hi-gia, Kinh Tam Minh, Kinh Đại Bổn, Kinh Đại Duyên ...